top of page

Затверджено : «_____»________202__р.

ФОП ____________________

___________________

 

Офіційні правила та умови рекламної Акції

під умовною назвою «Подарунок від Святого Миколая» 

Назва акції – «Подарунок від Святого Миколая» (надалі – Акція). 

1. Визначення термінів:

Акція «Подарунок від Святого Миколая» (в подальшому – «Акція») – маркетинговий захід, що спрямований на стимулювання продажу на ринку товарів, що продаються в магазинах, які працюють під торговельною маркою «УКРЗОЛОТО». Акція має на меті рекламування, сприяння продажу товарів у магазинах ТМ «УКРЗОЛОТО». Участь у Акції здійснюється на безоплатних засадах. 

«Правила» або «Умови» - ці правила проведення Акції, а також будь-які зміни та доповнення до них та будь-які документи, згоди, зобов’язання що є обов’язковими до підписання з метою участі у Акції, які визначають порядок проведення та умови участі в спільній Акції. 

Акція «Подарунок від Святого Миколая»  діє з 04.12.2023 р. по 20.12.2023 р. (далі - Період акції) в ювелірних магазинах «УКРЗОЛОТО». 

Заохочення – срібний кулон з гравіруванням дитячого малюнку або його частини та срібним ланцюжком у кількості 10 шт. Заохочення надається Учаснику Акції на умовах цих Правил.

Переможець Акції – учасник Акції, що за умовами Акції здобув право на одне із Заохочень.

 

2. Учасники акції:

2.2. Учасником Акції може бути будь-який громадянин України, якому на момент проведення Акції вже виповнилось 18 років та який ретельно виконав всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені в цих Правилах (надалі – Учасник або Учасники).

2.2. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції:

- працівники та представники Організатора Акції, Партнерів Акції та будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції;

- особи, що належать до переліку, вказаного в першому абзаці цього пункту Правил, а також його найближчі родичі (чоловік/дружина, діти, брати, сестри, батько, мати, дід, баба);

- особи, яким на момент проведення Акції не виповнилось 18 років;

- особи, що не є громадянами України;

- особи, що були позбавлені чи обмежені в дієздатності відповідно до чинного законодавства України;

3. Організатор та Партнери Акції:

3.1. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «МАРКХОЛДЕР» (далі – «Організатор»). 

3.2. Місцезнаходження Організатора: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Рекордна, будинок 26Г, код ЄДРПОУ: 42772934. 

3.3. Партнери Акції - Адреси магазинів Партнерів Акції, в яких діють її умови, можна дізнатись у координатора акції за телефоном гарячої лінії 0 800 75 92 29 або на офіційному сайті за посиланням https://ukrzoloto.ua/, у розділі «Магазини». Графік роботи гарячої лінії: з понеділка по п’ятницю 09:00 - 22:00, субота-неділя 10:00 – 18:00 (дзвінки з телефонів українських мобільних операторів на території України безкоштовні). 

4. Умови участі:

4.1. В Акції приймають участь особи, які виявили бажання прийняти участь у ній.

4.2. Приймаючи участь в Акції кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з Умовами, що викладені у цих Правилах.

4.3. Учасникам Акції надається можливість в рамках проведення Акції прийняти участь у розіграші Заохочення у вигляді срібного кулону з гравіруванням дитячого малюнку або його частини, на цьому кулоні, та срібним ланцюжком.

4.4. Прийняти участь в Акції та розіграші Заохочення у вигляді срібного кулону з гравіруванням дитячого малюнку або його частини та срібним ланцюжком, можливо за наступних умов:

- Учасник Акції, на спеціальному інтернет-сайті (лендінгу) за адресою: https://www.promo.ukrzoloto.ua/nicolasgift, має зареєструватися шляхом заповнення необхідної інформації та завантажити малюнок своєї дитини на тему «Україна – це я», якому автоматично буде присвоєно порядковий номер;

- Учасник Акції має зареєструватися та завантажити малюнок своєї дитини на тему «Україна – це я» у період з 04.12.2023 року по 20.12.2023 року. Переможця Акції буде визначено 21.12.2023 року.

4.5. Після виконання Учасником Акції умов, які зазначені в п. 4.4. цих Правил, буде визначено Переможця Акції, наступним чином: дані Учасників Акції, які виконали умови Акції, вносяться до спеціального списку Учасників Акції. Організатор або його представник за допомогою онлайн-сервісу https://youtogift.com/ua/random-list  визначає переможців серед Учасників, зареєстрованих у відповідності до цих Правил. Система https://youtogift.com/ua/random-list  випадковим чином сортує список Учасників Акції та автоматично формує фінальний список Учасників Акції, з яких перші десять Учасників стають Переможцями Акції та отримують Заохочення у вигляді срібного кулону з гравіруванням дитячого малюнку або його частини, на цьому кулоні, та срібним ланцюжком. У випадку, якщо хтось із Учасників та/або Переможців втрачає право отримати Заохочення згідно з даними Правилами, Організатор та/або представник Організатора мають право визначити Переможцем наступного за порядковим номером Учасника із списку, який автоматично сформувала система онлайн-сервісу https://youtogift.com/ua/random-list.

4.6. Інформація про рішення Організатора стосовно визначення Переможців Акції, які мають право на отримання одного з десяти Заохочень, розміщується окремим інформаційним повідомленням на сторінці https://www.promo.ukrzoloto.ua/nicolasgift, в подальшому з Переможцем Акції зв’яжеться представник Організатора Акції для визначення зручного способу отримання Заохочення Переможцем Акції.

4.7. Рішення Організатора щодо визначення Переможця Акції згідно цих Правил є остаточним і оскарженню не підлягає. Дані особи (ПІБ, номер телефону), яка визначена Переможцем Акції, збираються та зберігаються Організатором Акції. У разі ненадання Переможцем відомостей, що визначені у п. 4.6. Правил протягом 5-ти календарних днів, з дня опублікування інформації про обрання Переможця Акції, для оформлення передачі та отримання Заохочення, вважається, що такий Учасник Акції відмовився від виграного ним Заохочення. При цьому, Організатор вправі розпорядитися таким Заохоченням на свій розсуд. Кожен Переможець Акції має право отримати лише 1 (одне) Заохочення. Виграш Переможцем Акції Заохочення, виключає такого Переможця Акції з подальшого розіграшу Заохочень і позбавляє його права на отримання інших Заохочень.

 

5. Права та обов’язки Учасника Акції:

5.1. Права Учасника Акції:

5.1.1. Ознайомитись з офіційними правилами Акції.

5.1.2. Взяти участь в Акції в порядку, визначеному даними Правилами.

5.1.3. Отримати інформацію про зміну Правил Акції.

5.2. Обов’язки Учасника Акції.

5.2.1. Виконувати умови даних Правил Акції.

 

6. Обмеження:

6.1. Організатор та Партнери Акції не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, карантинні заходи та інші непідвладні контролю з боку Організатора обставин. 

6.2. Організатор не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність Партнерів Акції. 

6.3. Партнери Акції не несуть відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність Організатора Акції. 

6.4. Усі рішення Організатора є остаточними і такими, що не підлягають оскарженню.

6.5. Заміна знижки грошовим еквівалентом та/або заміна на будь-які інші види матеріальної компенсації не допускається.

 

7. Інші умови:

7.1. Організатор залишає за собою право розміщати додаткову інформацію про Акцію.

7.2. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або в будь-які інші контакти з Учасниками Акції.

7.3. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням знижки.

7.4. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою згоду на обробку та безкоштовне використання наданих Учасником Акції персональних даних, а саме: ім'я, прізвище, по батькові, номер телефону, поштову адресу, адресу електронної пошти, а також інші дані, що надаються Учасником Акції для участі в Акції (далі - «Персональні дані»). (Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних  партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя - НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ.) Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою, не забороненою законом метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається відповідно до ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України “Про захист персональних даних”.

7.5. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином проінформований про мету збору його Персональних даних та ознайомлений з правами, передбаченими ст.8 Закону України «Про захист персональних даних».

7.6. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором самостійно або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.

7.7. Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних, розміщених Учасником, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.

7.8. Взявши участь в Акції, Учасники дають свою згоду на те, щоб їхні персональні дані, фото- і відеоматеріали з їхньою участю в публічних заходах, які проводяться Організатором в рамках даної Акції,  можуть бути використані Організатором та іншими уповноваженими ним особами в рекламних цілях, в тому числі в друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, без виплати будь-якої винагороди. Авторські права на такі матеріали належать Організатору.

7.9. Дана Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері ігрового бізнесу, конкурсом або іншою, заснованою на ризику грою, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди або умовами конкурсу. Організатор Акції не отримує винагороду від Учасників Акції, за їхню участь в Акції.

7.10. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення Офіційних правил Акції в «Куточку споживача» або іншому місці в магазинах Партнерів Акції, в період проведення Акції та/або за телефоном гарячої лінії, що вказаний і цих Правлах. Крім того, інформування про Акцію, може здійснюватися за допомогою розміщення, відправлення рекламних матеріалів у різні способи: анонсування акції на телебаченні, в друкованих рекламних матеріалах, зовнішній рекламі, соціальній мережі (facebook, insragram, google +, twitter) та за допомогою інших інтернет-медіа.

bottom of page